Sao người nửa tối dục non xuống,
Bốn mặt mây trôi sông Nhữ tưởng.
Núi thường đối diện hai ba hòn,
Đầu suối biến đâu không rõ hướng.

Gió tây thổi tới mây vần vũ,
Chợt thấy đông nam trời một trụ,
Lão tăng tay vỗ nói khoa trương,
Hí hửng núi xanh y chỗ cũ.