Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Tản khúc
Thời kỳ: Nguyên

Đăng bởi Vanachi vào 10/07/2005 01:50

碧玉簫其四

帘外風篩,
涼月滿閒階。
燭滅銀臺,
寶鼎篆煙里。
醉魂兒難掙挫,
精綵兒強打挨,
那里每來,
爾取閒論詩才。
咍,
定當的人來賽。

 

Bích ngọc tiêu kỳ 04

Liêm ngoại phong si,
Lương nguyệt mãn nhàn giai.
Chúc diệt ngân đài,
Bảo đỉnh triện yên lý.
Tuý hồn nhi nan tránh toả,
Tinh thái nhi cường đả ai,
Na lý mỗi lai,
Nhĩ thủ nhàn luận thi tài.
Hải,
Định đương đích nhân lai tái.