Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Tản khúc
Thời kỳ: Nguyên

Đăng bởi Vanachi vào 10/07/2005 01:54

碧玉簫其六

席上樽前,
衾枕奈無緣。
柳底花邊,
詩曲已多年。
向人前未敢言,
自心中禱告天。
情意堅,
每日空相見。
天,
甚時節成煙睠!

 

Bích ngọc tiêu kỳ 06

Tịch thượng tôn tiền,
Khâm chẩm nại vô duyên.
Liễu để hoa biên,
Thi khúc dĩ đa niên.
Hướng nhân tiền vị cảm ngôn,
Tự tâm trung đảo cáo thiên.
Tình ý kiên,
Mỗi nhật không tương kiến.
Thiên,
Thậm thời tiết thành yên quyến!