Ý thích đi,
Ngồi lại ổn,
Khát thời uống, đói thời ăn, say thời ca,
Nên về chiếu cát nằm lúc nguy khốn,
Ngày tháng dài,
Trời đất rộng,
Nhàn vui bổng.