Cuối năm nghiệp bút thêm già,
Băng đông nghiên lạnh gõ ra mới dùng.
Nhà tây mộng chẳng Tạ Công,
Trở về Quỳ Phủ tương phùng Thiếu Lăng.
Tuy đầy màu sắc thi văn,
Ngàn năm phong nhã thiếu phần Trung Hưng.
Đèn mờ lòng cũng lâng lâng,
Góc vườn trăng chiếu trắng ngần hoa mai.

tửu tận tình do tại