Tuyết đầy tóc rối chẳng cần,
Viết giường, trà bếp xoay vần hàng năm.
Tận sầu vẫn khoẻ như vâm,
Bẻ hoa mai nguyện cúng ông trời già.

tửu tận tình do tại