Tháp cài chớn chở khung xanh,
Tiếp cùng bóng núi soi mình bên sông.
Đất cao thấy biển tận cùng,
Gần trời nên nhận ánh hồng trước tiên.
Hương vây năm sắc cung thiêng,
Đỉnh đầu ngàn Phật thơ duyên mực nồng.
Không gió vẫn tiếng chuông rung,
Đinh ninh có phải hoa lồng đầy cây.

tửu tận tình do tại