洛陽早春

物華春意尚遲回,
賴有東風晝夜催。
寒縋柳腰收未得,
暖熏花口噤初開。
欲披雲霧聯襟去,
先喜瓊琚入袖來。
久病長齋詩老退,
爭禁年少洛陽才。

 

Lạc Dương tảo xuân

Vật hoa xuân ý thượng trì hồi,
Lại hữu đông phong trú dạ thôi.
Hàn trúy liễu yêu thu vị đắc,
Noãn huân hoa khẩu cấm sơ khai.
Dục phi vân vụ liên khâm khứ,
Tiên hỉ quỳnh cư nhập tụ lai.
Cửu bệnh trường trai thi lão thoái,
Tranh câm niên thiếu Lạc Dương tài.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của kimthoty @www.tvvn.org

Ý xuân hoa cảnh trở về
Gió đông khởi động tràn trề ngày đêm
Lạnh không trói nỗi liễu mềm
Hoa theo hơi ấm nở im bên cành
Bay bay mây khói liên thành
Thơm rơi tay áo thoáng mành quỳnh hương
Thơ cùn thân bệnh chay trường
Làm sao tranh nổi Lạc Dương anh tài.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Ý xuân cảnh vật trở về đây
thêm có gió đông giục tối ngày.
Lạnh níu liễu mềm không hẳn rũ
Nóng nun hoa búp mới vừa khai.
Tấm lòng bàng bạc sương mây tản
Tay áo ươm hương ngọc báu bày.
Chay lạt bệnh già thi hứng cạn
Sao tranh tuổi trẻ Lạc Dương tài.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Ý xuân hoa cảnh lại về đây
Lại nữa gió xuân thổi tối ngày
Lạnh buộc liễu xanh,lưng vẫn nở
Ấm soi hoa thắm ,nụ vừa khai
Mây mù muốn xé may vòng cổ
Ngọc bội thêm mừng kết ống tay
Nhiều bệnh trường chay thơ đã kém
Thiếu niên thành Lạc khó đua tài

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ý xuân hoa cảnh lại về,
Gió đông lại có thổi kề ngày đêm.
Liễu xanh lạnh buộc thu mềm,
Ấm nung hoa thắm nụ thêm nở nhiều.
Mây mù liền cổ áo điều,
Thêm mừng ngọc bội kết đều ống tay.
Bệnh nhiều thơ kém trường chay,
Thiếu niên thành Lạc đua tài khó thay!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời