Đêm qua nằm mộng dắt tay chơi,
Sáng dậy đầm khăn ướt lệ rơi.
Chương Phố thân già ba lượt ốm,
Hàm Dương nấm cỏ tám năm rồi.
Xương mềm dưới suối yên thân bác,
Tóc trắng trên đời gửi phận tôi.
A Vệ, Hàn Lang lần nối gót,
Dưới âm có biết chuyện trên đời?

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.