Nhất Tuấn tên thật là Phạm Hậu, sinh trưởng tại Nam Định, quê ngoại và quê nội ở Ninh Bình, di cư vào Nam năm 1954. Ông gia nhập trường Võ bị quốc gia Đà Lạt năm 1955, khoá XII. Rồi từ 1966, ông từng làm Quản đốc Đài phát thanh, Giám đốc Nha nghiên cứu kế hoạch Bộ thông tin, Giám đốc Nha vô tuyến truyền thanh và Tổng giám đốc Việt Nam thông tấn xã v.v… Sau ông định cư ở Seattle, Hoa Kỳ. Ông được biết đến nhiều qua những tập thơ “Truyện chúng mình” (xuất bản trong khoảng từ 1959-1964) và những tập truyện “Đời lính” (1965). Trên 50 bài thơ trong “Truyện chúng mình” đã được phổ nhạc bởi nhiều nhạc sĩ trong khoảng từ 1959-2008.