Chim bay bên ngoài như tiễn khách
Đứng ở nơi cao nhất đầu thành
Gió lùa trước chén mưa nhanh
Nhìn qua cửa sổ sông Hoàng sóng xô
Nơi điện vàng chầu vua ông đến
Hông chỉ đeo bảo kiếm phòng thân
Nhớ nhau trăng dõi Bá Lăng
Chỉ tôi đất Sở loanh quanh việc nhiều.