哭劉司戶其一

離居星歲易,
失望死生分。
酒甕凝餘桂,
書籖冷舊芸。
江風吹雁急,
山木帶蟬曛。
一叫千迴首,
天高不爲聞。

 

Khốc Lưu tư hộ kỳ 1

Ly cư tinh tuế dịch,
Thất vọng tử sinh phân.
Tửu ủng ngưng dư quế,
Thư thiêm lãnh cựu vân.
Giang phong xuy nhạn cấp,
Sơn mộc đới thiền huân.
Nhất khiếu thiên hồi thủ,
Thiên cao bất vị văn.

 

Dịch nghĩa

Xa lìa chốn cũ, tháng năm vần chuyển đắp đổi nhau,
Đường đời nhiều thất vọng, khiến tôi sống mà anh mất rồi.
Vò rượu đã cạn, tinh chất quế thơm còn đọng đây,
Thiếp thư lạnh lẽo nằm trong ống, mùi hương phôi phai.
Ngọn gió sông thổi giạt cánh nhạn,
Cây cối trên ngàn xào xạc tiếng ve đưa.
Một tiếng kêu vang, ngàn lân ngoài đầu,
Trời cao như không hề nghe thấy.


Lưu tư hộ tức Lưu Phần, tự là Khứ Hoa, người Xương Bình (nay là huyện Xương Bình tỉnh Hà Bắc), đỗ tiến sĩ năm Bảo Lịch thứ hai (niên hiệu Đường Kính Tông Lý Thầm). Ông học rộng giỏi thơ văn, tính thông sách Xuân Thu của họ Tả (Khâu Minh), kết giao bạn bè, hay nói chuyện sự nghiệp vương bá, có chí thanh cao... Năm Đại Hoà thứ hai, ông thi kỳ sách thí để chọn hiền tài... Chỉ mình ông luận về hoàng môn (chỉ hoạn quan) chuyên quyền hống hách làm nguy hại xã tắc... Nhưng các quan chủ khảo không dám để tên Phần trong sổ... Sau đó bọn hoạn quan biết chuyện nên căm ghét ông, gièm ông có tội, ông bị biếm ra làm Tư hộ tham quân ở Liễu Châu rồi chết.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Quang Trường

Li biệt chừ, tháng năm vần chuyển,
Thất vọng chừ, sống chết chia ly.
Vò khô rượu, quế còn đây,
Thiếp thư lạnh lẽo phôi phai hương thừa.
Gió sông thổi xô lùa tiếng nhạn,
Cây ngàn đưa xào xạc lời ve.
Ngoái đầu tiếng vọng thảm thê,
Trời cao thăm thẳm như hề chẳng nghe.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lam Điền

Ở xa xoay vần năm tháng,
Buồn đời sống chết chia nhau.
Vò rượu cạn còn hương quế,
Thưa xưa nhạt sắc phai màu.
Gió sông giạt ngàn cánh nhạn,
Rừng cây ngân tiếng ve sầu.
Một kêu ngàn lần ngoái lại,
Trời cao nghe thấy gì đâu.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Xa nhà năm tháng vần xoay
Tử sinh hai nẻo, đắng cay bao ngày
Rượu khô vị quế đọng đầy
Thiếp thư lạnh, cỏ thơm bày sách xưa
Gió sông xua nhạn bơ phờ
Cây ngàn rộn tiếng ve đưa nắng chiều
Ngoái đầu dõi một tiếng kêu
Trời cao như có nhiều điều không nghe

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Cách biệt nhau thời gian chuyển vận
Sống chết xa ước vọng không thành
Rượu bình hơi quế còn vương
Dưới mây lạnh sách toả hương dư thừa
Gió sông thổi giạt đưa cánh nhạn
Cây trên rừng ve rộn chiều tà
Ngàn đầu ngoái một tiếng la
Trời cao như thể không nghe thấy gì.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Xa nhà, năm tháng xoay vần,
Đường đời thất vọng lìa trần anh tôi.
Rượu vò cạn, quế thơm hơi,
Thiếp nằm trong ống, hương phôi phai rồi.
Gió sông thổi giạt nhạn rời,
Cây ngàn xào xạc tiếng hồi ve thưa.
Ngàn lần ngoảnh một tiếng đưa,
Trời cao như thể không ưa nghe gì?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời