Dưới núi sen, miếu thờ khoá kín
Ao Dao Trì đường đến rất dài
Ma Cô may gặp ngoài khơi
Khuyên cô trồng trúc, chớ hoài trồng dâu.