Người nhà bảo dù ông lừ mắt
Cũng chẳng ai một chút sợ ông
Chỉ nhờ uy Sở thông đồng
Sông Hoài vào được để ông nắm quyền

tửu tận tình do tại