Ông Nhậm Phưởng một thời oanh liệt
Tiếc tài ông sớm hết chỗ dùng
Lương triều mới lập không dung
Tiêu công không thuận cho tùng kỵ binh

tửu tận tình do tại