Vén rèm thêu vẽ nốt mi dài
Bích Ngọc dọn đài ngọc trắng thay
Hỏi phượng trên thoa thoa ánh biếc
Cổ thơm chẳng biết vì ai quay.