Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Vãn Đường)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Tào Nghiệp (12 bài)
- Lý Thương Ẩn (238 bài)
- Lý Quần Ngọc (33 bài)
- Ôn Đình Quân (54 bài)
- Trần Đào (19 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 09/07/2006 10:05 bởi Vanachi
Vương Giá 王駕 (815-?), tự Đại Dụng 大用, người Hà Trung (nay thuộc Sơn Tây) đỗ tiến sĩ làm quan đến Lễ bộ Viên ngoại lang, là một nhà thơ có phong cách độc đáo thời Vãn Đường.

 

Tuyển tập chung