漫成五章其一

沈宋裁辭矜變律,
王楊落筆得良朋。
當時自謂宗師妙,
今日惟觀對屬能。

 

Mạn thành ngũ chương kỳ 1

Thẩm Tống tài từ căng biến luật,
Vương Dương lạc bút đắc lương bằng.
Đương thì tự vị tôn sư diệu,
Kim nhật duy quan đối chúc năng.

 

Dịch nghĩa

Thẩm Thuyên Kỳ, Tống Chi Vấn đặt lời khoe là biến luật,
Vương Bột, Dương Quýnh hạ bút làm thơ được bạn giỏi.
Thời ấy thôi cũng cho là tuyệt mà tôn học,
Ngày nay nhìn lại chỉ thấy giỏi đối câu.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Quang Trường

Thẩm, Tống đặt lời khoe biến luật,
Vương, Dương hạ bút được lương bằng.
Đương thời ai cũng tôn sư học,
Nhìn lại ngày nay giỏi đối văn.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lam Điền

Thẩm, Tống lời thơ như phá cách,
Vương, Dương hạ bút mọi người khen.
Đương thời ta cũng noi theo học,
Nay xét chỉ là thể đối quen.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Thẩm, Tống đặt lời khoe biến luật
Vương, Dương hạ bút được bạn hiền
Đương thời ai cũng tôn thầy giỏi
Nhìn lại hay gì thể đối quen

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Thẩm, Tống khoe gọt lời đổi phép
Vương, Dương bày chữ đẹp thơ hay
Thời xưa quý trọng như thầy
Ngày nay xét chỉ giỏi tài chắp câu

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Thẩm và Tống khoe thơ biến luật
Vương và Dương thơ được bạn hay
Đương thời đành gọi bậc thầy
Ngày nay xét thấy chỉ tài đối câu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Thẩm, Tống khoe thay luật đặt lời,
Vương, Dương hạ bút hoạ thơ chơi.
Đương thời khen tuyệt mà tôn học,
Nhìn lại ngày nay giỏi đối thôi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời