寄蜀客

君到臨邛問酒壚,
近來還有長卿無。
金徽卻是無情物,
不許文君憶故夫。

 

Ký Thục khách

Quân đáo Lâm Cùng vấn tửu lư,
Cận lai hoàn hữu Trường Khanh vô?
Kim Huy khước thị vô tình vật,
Bất hứa Văn Quân ức cố phu.

 

Dịch nghĩa

Các ông tới Lâm Cùng hỏi thăm các quán bán rượu,
Xem có còn ai nhắc tới Trường Khanh không?
Cây đàn cầm hiệu Kim Huy tuy là một vật vô tình,
Nhưng đã làm nàng Văn Quân quên người chồng quá cố.


Tư Mã Tương Như tự là Trường Khanh, quê đất Thục đời Hán, giỏi âm nhạc và thơ phú. Văn Quân là một goá phụ con nhà giàu, mê tiếng đàn của Trường Khanh, bỏ nhà theo chàng làm vợ. Hai người mở quán bán rượu tại Lâm Cùng, đời sống rất nghèo khổ.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Đến Lâm Cùng hỏi thăm quán rượu
Xem ai còn nhắc tới Trường Khanh
Đàn kia là vật vô tình
Văn Quân vì nó quên linh hồn chồng

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Quán rượu Lâm Cùng anh hỏi chưa?
Bóng chàng Tư Mã có phai mờ
Đàn kia nếu chẳng mang tình ý
Sao khiến Văn Quân quên nghĩa xưa

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Có đến Lâm Cùng dò quán rượu
Hỏi ai còn nhớ đến Trường Khanh
Đàn kia há phải vô tình nhỉ
Sao khiến Văn Quân phụ rẫy chồng

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đất Văn Lang

Ai ghé Lâm Cùng vô tửu quán
Hỏi ai còn nhắc Trường Khanh không?
Kim Huy đàn cũ dù vô giác
Cũng giúp Văn Quân đỡ nhớ chồng.

Đất Văn Lang
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Anh tới Lâm Cùng cứ hỏi thăm,
Xem ai còn nhắc tới Trường Khanh?
Kim Huy đàn hiệu vô tình ý,
Chồng chết Văn Quân phụ chẳng đành.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Bạn đến Lâm Cùng hỏi quán rượu
Gần đây còn có Trường Khanh không?
Cây đàn là vật vô tình đó
Chẳng để Văn Quân nhớ đến chồng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời