15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Vãn Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi Lâm Xuân Hương vào 12/01/2017 23:30

重有感

玉帳牙旗得上游,
安危須共主君憂。
竇融表已來關右,
陶侃軍宜次石頭。
豈有蛟龍愁失水?
更無鷹隼與高秋!
晝號夜哭兼幽顯,
早晚星關雪涕收?

 

Trùng hữu cảm

Ngọc trướng nha kỳ đắc thượng du,
An nguy tu cộng chủ quân ưu.
Đậu Dung biểu dĩ lai Quan Hữu,
Đào Khản quân nghi thứ Thạch Đầu
Khởi hữu giao long sầu thất thuỷ?
Cánh vô ưng chuẩn hứng cao thu!
Trú hào dạ khốc kiêm u hiển,
Tảo vãn tinh quan tuyết thế thu?

 

Dịch nghĩa

Họ Lý và Trịnh có màn trướng cao sang, cờ xí bén nhọn, khí thế hơn hẳn,
Vì an nguy của đất nước cùng ưu tư với vua chủ.
Đậu Dung dâng biểu xin tới Quan Hữu dẹp loạn,
Đào Khản đem quân oai vệ tới Thạch Đầu giết phản tặc.
Nay Lý, Đào đã chết há để cho rồng thuồng luồng buồn vì không có sông nước sao?
Lại càng buồn vì không có chim ưng chim cắt bay lượn trong trời thu lạnh.
Ngày đêm gào khóc lúc kín lúc công khai,
Sớm chiều nước mắt lạnh rơi nơi cửa ải có sao mọc.


Tiêu đề Trùng hữu cảm vì trước đó tác giả đã viết hai bài tứ tuyệt với tiêu đề Hữu cảm. Tác giả viết bài này khoảng năm 838. Lúc đó Đường Văn Tông Lý Ngang mưu cùng cận thần Lý Huấn và Trịnh Chú tiêu diệt hoạn quan đang áp chế nhà vua. Ban đầu tưởng thành công, nhưng cuối cùng hoạn quan Cừu Sĩ Lương giết được Lý Huấn, Trịnh Chú và khoảng sáu trăm người liên quan, còn Văn Tông cam chịu làm vua bù nhìn cho tới mãn đời.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Khí thế hơn, trướng sang, cờ nhọn
Vì an nguy bàn luận cùng vua
Đậu Dung quan hữu biểu đưa
Oai phong Đào Khản quân xua Thạch Đầu
Nay há để rồng sầu không nước
Lại càng buồn ưng cắt không bay
Gào đêm rồi lại khóc ngày
Sớm chiều nước mắt rơi ngay ải ngoài.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Trướng ngọc, cờ ngà lên thượng du
An nguy cùng chúa tận lo âu
Đậu Dung biểu tấu sang Quân Hữu
Đào Khản quân oai tới Thạch Đầu
Sao để giao long buồn nước cạn
Lại không ưng cắt hứng thu cao
Đêm ngày bày dấu lời than khóc
Tuyết lệ thành sao sớm tối lau

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Màn trướng cao sang, khí thế ưu,
An nguy cùng chúa nước lo âu.
Đậu Dung dâng biểu sang Quan Hữu,
Đào Khản đem quân tới Thạch Đầu.
Đào Lý chết rồng buồn nước cạn?
Cắt ưng không lượn lạnh trời thu.
Ngày đêm kín hở khi gào khóc,
Nước mắt sớm chiều rơi ải mù.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời