26/03/2023 21:39Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trùng hữu cảm
重有感

Tác giả: Lý Thương Ẩn - 李商隱

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Lâm Xuân Hương vào 12/01/2017 23:30

 

Nguyên tác

玉帳牙旗得上游,
安危須共主君憂。
竇融表已來關右,
陶侃軍宜次石頭。
豈有蛟龍愁失水?
更無鷹隼與高秋!
晝號夜哭兼幽顯,
早晚星關雪涕收?

Phiên âm

Ngọc trướng nha kỳ đắc thượng du,
An nguy tu cộng chủ quân ưu.
Đậu Dung[1] biểu dĩ lai Quan Hữu,
Đào Khản[2] quân nghi thứ Thạch Đầu
Khởi hữu giao long sầu thất thuỷ?
Cánh vô ưng chuẩn hứng cao thu!
Trú hào dạ khốc kiêm u hiển,
Tảo vãn tinh quan tuyết thế thu?

Dịch nghĩa

Họ Lý và Trịnh có màn trướng cao sang, cờ xí bén nhọn, khí thế hơn hẳn,
Vì an nguy của đất nước cùng ưu tư với vua chủ.
Đậu Dung dâng biểu xin tới Quan Hữu dẹp loạn,
Đào Khản đem quân oai vệ tới Thạch Đầu giết phản tặc.
Nay Lý, Đào đã chết há để cho rồng thuồng luồng buồn vì không có sông nước sao?
Lại càng buồn vì không có chim ưng chim cắt bay lượn trong trời thu lạnh.
Ngày đêm gào khóc lúc kín lúc công khai,
Sớm chiều nước mắt lạnh rơi nơi cửa ải có sao mọc.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Khí thế hơn, trướng sang, cờ nhọn
Vì an nguy bàn luận cùng vua
Đậu Dung quan hữu biểu đưa
Oai phong Đào Khản quân xua Thạch Đầu
Nay há để rồng sầu không nước
Lại càng buồn ưng cắt không bay
Gào đêm rồi lại khóc ngày
Sớm chiều nước mắt rơi ngay ải ngoài.
Tiêu đề Trùng hữu cảm vì trước đó tác giả đã viết hai bài tứ tuyệt với tiêu đề Hữu cảm. Tác giả viết bài này khoảng năm 838. Lúc đó Đường Văn Tông Lý Ngang mưu cùng cận thần Lý Huấn và Trịnh Chú tiêu diệt hoạn quan đang áp chế nhà vua. Ban đầu tưởng thành công, nhưng cuối cùng hoạn quan Cừu Sĩ Lương giết được Lý Huấn, Trịnh Chú và khoảng sáu trăm người liên quan, còn Văn Tông cam chịu làm vua bù nhìn cho tới mãn đời.

Nguồn: Đường thi giám thưởng từ điển, nhóm Tiêu Địch Phi, Thượng Hải từ thư xuất bản xã, 2007
[1] Đậu Dung, người đời Đông Hán, giữ chức mục ở Lương Châu, đã giúp Hán Quang Vũ dẹp được Nguỵ Khí khởi loạn ở vùng tây bắc Trung Hoa, trong bài ví với Lý Huấn.
[2] Người đời Đông Tấn, giữ chức thứ sử Kinh Châu, giúp vua giết được Tô Tuấn làm phản ở Thạch Đầu (nay trong thành phố Nam Kinh tỉnh Giang Tô), trong bài ví với Trịnh Chú.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Thương Ẩn » Trùng hữu cảm