Vừa qua vườn uyển nhỏ
Cửa hậu cung liền bên
Xa sợ bụi thơm dứt
Nhẹ lo phấn đẹp tan
Phòng sương trắng chỉ biết
Ngược gió xiên không nhìn
Đôi yến quay đầu lượn
Thừa cơ vào cửa ren.