Ân sủng ở Hoa Thanh quá đáng
Nể mày ngài kém hạng người xưa
Nụ cười Bao Tự không vừa
Nhà vua chỉ tạm chạy mua bụi đường

tửu tận tình do tại