Vua ham hưởng lạc, sự coi khinh
Xem múa nghê thường lúc chiến chinh
Xe ngọc cùng người lên thượng giới
Cung xưa cổ thụ mãi tươi xanh

tửu tận tình do tại