Lửa báo nguy Điêu Thành toả chiếu
Cát bụi hoà với điệu giao tranh
Du quân cờ Hán không mang
Giặc Phồn bị bắt khai quanh quân tình
Sương trên Hô Đà giang rơi nhẹ
Thái Bạch sao sáng loé trên trời
Phiêu Diêu hổ tướng kỳ tài
Chẳng cần xin gửi thêm người nữa đâu.