Khách bộ hành trên đường bàn luận
Ông bị đày vì dám trung hưng
Ông cùng Giả Nghị tương đồng
Biếm mà lên được, Tôn Hoằng may hơn
Cách núi sông quay đầu tưởng niệm
Oán ông xanh, nén tiếng kêu gào
Mới đây năm ngoái gặp nhau
Đầy trời tuyết phủ trắng màu Hoàng Lăng

tửu tận tình do tại