哭劉司戶蕡

路有論冤謫,
言皆在中興。
空聞遷賈誼,
不待相孫弘。
江闊惟回首,
天高但撫膺。
去年相送地,
春雪滿黃陵。

 

Khốc Lưu tư hộ Phần

Lộ hữu luận oan trích,
Ngôn giai tại trung hứng.
Không văn thiên Giả Nghị,
Bất đãi tương Tôn Hoằng.
Giang khoát duy hồi thủ,
Thiên cao đãn phủ ưng.
Khứ niên tương tống địa,
Xuân tuyết mãn Hoàng Lăng.

 

Dịch nghĩa

Khách bộ hành trên đuờng bàn luận về việc đi đày oan,
Họ nói đều do ông có ý trung hưng.
Nghe nói xưa Giả Nghị cũng bị đi đày,
Không như Công Tôn Hơằng.
Sông cách trở ta chỉ biết quay đầu về nam tưởng niệm,
Trời cao, ta chỉ biết đấm ngực.
Năm ngoái tại nơi gặp rồi tiễn nhau,
Tuyết rơi phủ kín Hoàng Lăng.


Lưu Phần người đời Đường Văn Tông, giữ chức Bí thư lang trong triều, muốn trung hưng nhà Đường sắp diệt vong nên bị bọn hoạn quan đang chuyên quyền ganh ghét, biếm ông đi Liễu Châu (nay thuộc tỉnh Quảng Tây) làm chức Tư hộ tham quân. Ông mất khoảng năm 842, khi tới Liễu Châu chừng một năm.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Khách bộ hành trên đường bàn luận
Ông bị đày vì dám trung hưng
Ông cùng Giả Nghị tương đồng
Biếm mà lên được, Tôn Hoằng may hơn
Cách núi sông quay đầu tưởng niệm
Oán ông xanh, nén tiếng kêu gào
Mới đây năm ngoái gặp nhau
Đầy trời tuyết phủ trắng màu Hoàng Lăng

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Trên đuờng lữ khách luận đày oan,
Họ nói trung hưng ông tính toan.
Giả Nghị nghe xưa cũng bị biếm,
Tôn Hoằng may mắn phục hồi quan.
Ngoảnh đầu sông cách nhìn nam niệm,
Đấm ngực trời xa ta oán than.
Năm ngoái tại nơi gặp tiễn biệt,
Tuyết rơi phủ kín miếu Hoàng Lăng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời