23/10/2021 21:27Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khốc Lưu tư hộ Phần
哭劉司戶蕡

Tác giả: Lý Thương Ẩn - 李商隱

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 18/03/2014 17:38

 

Nguyên tác

路有論冤謫,
言皆在中興。
空聞遷賈誼,
不待相孫弘。
江闊惟回首,
天高但撫膺。
去年相送地,
春雪滿黃陵。

Phiên âm

Lộ hữu luận oan trích,
Ngôn giai tại trung hứng.
Không văn thiên Giả Nghị[1],
Bất đãi tương Tôn Hoằng[2].
Giang khoát[3] duy hồi thủ,
Thiên cao đãn phủ ưng.
Khứ niên tương tống địa,
Xuân tuyết mãn Hoàng Lăng[4].

Dịch nghĩa

Khách bộ hành trên đuờng bàn luận về việc đi đày oan,
Họ nói đều do ông có ý trung hưng.
Nghe nói xưa Giả Nghị cũng bị đi đày,
Không như Công Tôn Hơằng.
Sông cách trở ta chỉ biết quay đầu về nam tưởng niệm,
Trời cao, ta chỉ biết đấm ngực.
Năm ngoái tại nơi gặp rồi tiễn nhau,
Tuyết rơi phủ kín Hoàng Lăng.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Khách bộ hành trên đường bàn luận
Ông bị đày vì dám trung hưng
Ông cùng Giả Nghị tương đồng
Biếm mà lên được, Tôn Hoằng may hơn
Cách núi sông quay đầu tưởng niệm
Oán ông xanh, nén tiếng kêu gào
Mới đây năm ngoái gặp nhau
Đầy trời tuyết phủ trắng màu Hoàng Lăng
Lưu Phần người đời Đường Văn Tông, giữ chức Bí thư lang trong triều, muốn trung hưng nhà Đường sắp diệt vong nên bị bọn hoạn quan đang chuyên quyền ganh ghét, biếm ông đi Liễu Châu (nay thuộc tỉnh Quảng Tây) làm chức Tư hộ tham quân. Ông mất khoảng năm 842, khi tới Liễu Châu chừng một năm.

[1] Người đời Tây Hán, tuổi trẻ tài cao, vua Hán Văn Đế phong chức bác sĩ, bọn quyền thần ganh ghét, đày ông đi Trường Sa (nay thuộc tỉnh Hồ Nam) với chức quan nhỏ, ông uất ức chết tại đó.
[2] Tức Công Tôn Hoằng, cũng người đời Tây Hán, bị Hán Vũ Đế trước biếm trích, sau trọng dụng, chức lên tới Thừa tướng, tước tới Bình tân hầu.
[3] Ý nói từ Trường An tới Liễu Châu cách ngăn sông dài núi hiểm.
[4] Miếu thờ hai bà vợ vua Thuấn thời thượng cổ, nay tại huyện Tương Âm, tỉnh Hồ Nam. Năm 841, Lưu Phần trên đường đi đày tới Liễu Châu tình cờ có gặp tác giả bên miếu này.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Thương Ẩn » Khốc Lưu tư hộ Phần