Hướng Nam, thần hộ đất Phù Ninh,
Trai gái đầy thôn, nức tiếng lành.
Thiên Đức giàu sang no đủ khắp,
Giữa trời sao "nữ", thánh quân sinh.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.