15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ:
6 bài trả lời: 6 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 11/06/2006 05:08

挽廣智禪師

林巒白首遁京城,
拂袖高山遠更馨。
幾願淨巾趨丈席,
忽聞遺履掩禪扃。
齋庭幽鳥空啼月,
墓塔誰人為作銘。
道侶不須傷永別,
院前山水是真形。

 

Vãn Quảng Trí thiền sư

Lâm loan bạch thủ độn kinh thành,
Phất tụ cao sơn viễn cánh hinh.
Kỷ nguyện tịnh cân xu trượng tịch,
Hốt văn di lý yểm thiền quynh.
Trai đình u điểu không đề nguyệt,
Mộ tháp thuỳ nhân vị tác minh.
Ðạo lữ bất tu thương vĩnh biệt,
Viện tiền sơn thuỷ thị chân hình.

 

Dịch nghĩa

Xa lánh kinh thành, vào nơi rừng núi cho đến bạc đầu
Phất tay áo trên núi cao, càng xa càng ngát thơm.
Ðã mấy lần (tôi) những muốn chít khăn tu hành đến hầu bên chiếu,
(Thế mà nay) bỗng nghe nhà sư qua đời, cửa chùa đã khép kín.
Trước sân nhà trai, tiếng chim khuya khắc khoải kêu dưới bóng trăng.
Có ai vì người mà đề bài minh vào ngọn tháp trên mộ?
Các bạn tu hành chớ nên đau thương về nỗi vĩnh biệt,
Sông núi trước chùa, chính là hình ảnh chân thực của người.


Thiền sư Quảng Trí họ Nhan. Năm đầu niên hiệu Chương Thánh Gia Khánh (1059) sư từ bỏ thế tục đến tham vấn Thiền Lão ở Tiên Du. Nhờ một câu nói của Thầy, sư nhận được yếu chỉ, từ đó dốc sức vào thiền học. Về sau sư trụ trì chùa Quán Ðỉnh núi Không Lộ, kết bạn với tăng Minh Huệ, người đời cho là Hàn Sơn, Thập Ðắc tái thế. Công bộ thượng thư Ðoàn Văn Khâm làm bài thơ trên thương tiếc khi sư quy tịch (khoảng niên hiệu Quảng Hựu 1085-1091). Tiêu đề bài thơ do Lê Quý Đôn thêm.

Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập I), NXB Khoa học xã hội, 1977

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Tấn Hưng

Rừng sâu, đầu bạc lánh kinh thành,
Rũ áo về non thơm ngát danh.
Những ước sửa khăn hầu cửa Phật,
Thoắt nghe tin báo, mộng hồn kinh.
Sân chùa chim tối kêu vầng nguyệt,
Mộ tháp ai người viết bức minh?
Ðạo hữu can chi buồn vĩnh biệt,
Chùa xưa, non nước hiện chân hình.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Tất Tố

Lánh chợ vào rừng, tóc bạc phơ,
Non cao rũ áo ngát hương thừa.
Trùm khăn những muốn hầu bên chiếu,
Treo dép đà nghe khép cửa chùa.
Trăng dọi sân trai, chim khoắc khoải,
Tháp không bia chữ, mộ thờ ơ.
Bạn Thiền thôi cũng đừng thương xót!
Non nước ngoài am, đó dáng xưa.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Trọng Điềm

Về rừng núi tránh nơi thành thị,
Dạo non cao hương vị càng xa.
Học thiền muốn mặc cà sa,
Chợt nghe trút dép cửa đà khoá im.
Sân chay tĩnh tiếng chim gọi nguyệt,
Tháp chơ vơ ai viết bài minh?
Bạn tu lọ phải thương tình,
Nước non trước viện ấy hình chân tu.


Nguồn: Lê Quý Đôn toàn tập, tập II: Kiến văn tiểu lục, quyển IV, mục Thiên chương (văn thơ, từ lệnh), NXB Khoa học Xã hội, Hà Nội, 1977
...
Все пройдет и печаль и радость
Все пройдет так устроен свет
Все пройдет только верить надо
Что любовь не проходит нет ..
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng vicar

Về núi, quay đầu lánh kinh thành
Rũ áo non cao càng thơm danh
Những muốn khăn tu hầu bên chiếu
Cửa thiền bỗng đóng lặng tiếng kinh
Bóng trăng sân chùa chim kêu lạnh
Mộ tháp ai người tạc bài minh
Đạo hữu đừng nên buồn vĩnh biệt
Non nước trước chùa chính dáng hình

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ở núi xa thành đến bạc đầu,
Non cao rũ áo ngát thơm màu.
Chít khăn những muốn hầu bên chiếu,
Nay bỗng sư thăng khép cửa chùa.
Sân Phật bóng trăng chim khắc khoải.
Ai người mộ tháp tạc minh đây?
Chớ nên đạo hữu sầu ly biệt,
Sông núi trước chùa chính dáng người.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Xa thành ở núi đến già,
Non cao rũ áo càng xa thơm mầu.
Chít khăn bên chiếu muốn hầu,
Sư thăng nay bỗng khép mau cửa chùa.
Bóng trăng chim khắc khoải hoài.
Tạc minh mộ tháp ai người làm đây?
Đạo hữu chớ biệt sầu lây,
Trước chùa sông núi chính đây dáng người.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời