Trình làng trình chạ,
Thượng hạ tây đông.
Tư cảnh hoà trung,
Nghe tôi giáo trống.
Trướng không phong động,
Cũng bởi trống tôi.
Làng đã vào ngồi,
Tôi xin diễn tích...


Bài này do ông Hà Văn Cầu phát hiện trong cuốn Hý phường phả lục của Lương Thế Vinh, in năm Tân Dậu niên hiệu Cảnh Thống thứ 4 (1501) đời Lê Hiển Tông. Đây là một bài thơ nôm mộc mạc, được dùng làm lời giáo đầu cho các buổi diễn trò thời xưa. Trong các vở chèo dân gian, phần nhiều đều thấy có in bài này. Vì bản in Hý phường phả lục hiện đã bị thất lạc, nên chưa thể xác định chắc chắn tác giả cùng thời điểm xuất hiện của bài thơ, thậm chí cả Hý phường phả lục cũng còn đáng nghi vấn, cần xác minh lại.

Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập I), NXB Khoa học xã hội, 1977