Làm người hay một hoạ hay hai,
Mựa cậy sang, mựa cậy tài.
Tiết trực cho bằng đá sắt,
Đường đi sá lánh chông gai.
Miệng người như mật mùi qua ngọt,
Đạo thánh bằng tơ mối hãy dài.
Ngõ ốc nhường khiêm là mỹ đức,
Đôi co ai dễ kém chi ai.


Bài này trùng với bài thơ Nôm thứ 65 của Nguyễn Bỉnh Khiêm.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]