Xưa Nguỵ Minh Đế mới xây gác Lăng Tiêu, có chim thước đến làm tổ, Cao Đường Long nói: Kinh thi có câu “Chim thước làm tổ, Chim cưu đến ở”. Nay cung thất vừa làm xong mà chim thước đã đến làm tổ, thần ngu muội nghĩ rằng [rồi sẽ] có họ khác đến đấy ở. Thần kính xin bệ hạ xét lời nói của Cao Đường Long, trước chăm sửa mình, tu đức, sau hãy khởi công xây dựng mới phải.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.