Xưa Nguỵ Minh Đế mới xây gác Lăng Tiêu, có chim thước đến làm tổ, Cao Đường Long nói: Kinh thi có câu “Chim thước làm tổ, Chim cưu đến ở”. Nay cung thất vừa làm xong mà chim thước đã đến làm tổ, thần ngu muội nghĩ rằng [rồi sẽ] có họ khác đến đấy ở. Thần kính xin bệ hạ xét lời nói của Cao Đường Long, trước chăm sửa mình, tu đức, sau hãy khởi công xây dựng mới phải.


Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập I), NXB Khoa học xã hội, 1977
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.