Núi lớn nổi đầu rồng,
Đuôi rồng giấu đại công.
Nhà Lý lập nên nghiệp,
Cây gạo hiện hình long.
Trong tháng thỏ, gà, chuột,
Mặt trời mọc sáng trong.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.