Con ai đem bỏ chùa này,
Nam mô di Phật, con thầy thầy nuôi.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)