Con ai đem bỏ chùa này,
Nam mô di Phật, con thầy thầy nuôi.


Bài ca dao nói về Lý Công Uẩn được nhà sư Lý Khánh Văn nuôi.

Nguồn:
1. Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)
2. Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002