Hướng Bắc Phù Cầm ngôi bạch hổ,
Trai gái yên vui, đời hết khổ.
Thọ lạc dài lâu chính đất này,
Cầu chúc ngôi trời muôn vạn thuở.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.