Đức sánh ngang trời đất,
Uy làm bặt tám phương.
Hang sâu nhuần mưa móc,
Ơn thấm đến thần vương.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.