色身與妙體其二

色身與妙體,
不合不分離。
若人要甄別,
爐中花一枝。

 

Sắc thân dữ diệu thể kỳ 2

Sắc thân dữ diệu thể,
Bất hợp bất phân ly.
Nhược nhân yếu nhân biệt,
Lô trung hoa nhất chi.

 

Dịch nghĩa

Cái thân có sắc tướng và cái thể vi diệu,
Chẳng hợp cũng chẳng phân ly.
Nếu người nào muốn tách biệt [cho kỳ được],
[Thì có khác chi] cành hoa nở trong lò lửa.


Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập I), NXB Khoa học xã hội, 1977

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoàng Lê

Sắc thân và diệu thể,
Chẳng hợp, chẳng lìa xa.
Kẻ nào toan tách biệt,
Lò lửa một cành hoa.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Hồ Anh Khôi

Diệu thể cùng với sắc thân,
Không phân không hợp, ngàn lần chẳng sai.
Cố chấp làm những trò hài,
Khác gì lò lửa mọc vài luống hoa !!!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của nguyenvandungvicar

Thân có sắc tướng thể huyền vi
Thể thân chẳng hợp chẳng phân ly
Nếu ai muốn tách cho kỳ được
Cành hoa trong lò lửa khác gì

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Sắc thân và diệu thể
Chẳng hợp cũng chẳng rời
Nếu ai mong tách biệt
Cành hoa lò lửa thiêu

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Thân có sắc tướng thể diệu kỳ,
Thể không hợp cũng chẳng phân ly.
Nếu ai muốn tách cho kỳ được,
Lò lửa có hoa trong khác chi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Thân là sắc tướng diệu kỳ,
Thể không hợp, không phân ly bao giờ.
Nếu ai muốn tách cho rời,
Cành hoa trong lửa lò thời khác chi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời