Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Sơ Đường)
3 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Lạc Tân Vương (9 bài)
- Đỗ Thẩm Ngôn (14 bài)
- Lý Kiệu (8 bài)
- Tư Mã Thừa Trinh (1 bài)
- Tô Vị Đạo (2 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 22/05/2005 02:13 bởi Vanachi, đã sửa 3 lần, lần cuối ngày 21/06/2018 23:57 bởi Vanachi
Vi Thừa Khánh 韋承慶 (640-706) tự Diên Hưu 延休, người Dương Vũ, Trịnh Châu, sống vào đời Võ Hậu và Trung Tông, con của tể tướng Vi Tư Khiêm 韋思谦. Ông đỗ tiến sĩ năm 23 tuổi, làm Tham quân trong phủ Ung vương Lý Hiền rồi thăng đến Tư nghị lang. Khi thái tử Lý Hiền bị truất, ông bị biếm làm huyện lệnh Ô Trình ở Hồ Châu. Không lâu sau, Tuần sát sứ dâng thư nêu công lên Võ Hậu, ông được bãi tội về làm huyện lệnh Đốn Khâu ở Nguỵ Châu, thăng dần tới Phụng các xá nhân, rồi lại bị biếm làm thứ sử Nghi Châu. Sau ông được gọi về làm Trung thư xá nhân, trải qua nhiều chức quan đến Phụng các thị lang.

Sau khi Trương Xương Tông, Trương Dịch Chi bị giết, năm Thần Long thứ nhất (705), ông do thẩm tra hai anh em họ Trương có sai sót nên bị biếm đi Tuần Châu (nay thuộc Quảng Đông), một năm sau lại được triệu…