Hỏi thăm chú bán cót bán quynh,
Thấy ngoài Bến Ván Tri Bình gặt chưa?
– Bến ván bán tới Quán Cơm,
Gặt chưa không biết, thấy hai cây rơm ú u.


Nguồn: Phạm Trung Việt, Thi ca & giai thoại miền Ấn - Trà, Cẩm Thành thư xã, Quảng Ngãi, 1973