Cô gái Tú Sơn đầu trơn như mỡ,
Gạo trì trì nứt nở như ươi.


Nguồn: Phạm Trung Việt, Thi ca & giai thoại miền Ấn - Trà, Cẩm Thành thư xã, Quảng Ngãi, 1973