Giả Đảo 賈島 (779-843) tự Lãng Tiên 浪先 (còn viết là 閬先), người Phạm Dương 范陽 (nay thuộc ngoại ô Bắc Kinh).

 

Tuyển tập chung