Nhà ở trông ra non Mao Nữ
Mặt trời cao vẫn chửa chải đầu
Đất xâm núi mất sắc màu
Móc tràn trên lá thấm sâu sách dày
Trên đường thông sư thầy hái thuốc
Hạc lom khom suối cát kiếm ăn
Một sông cảnh đẹp như tranh
Hận rằng không có một căn lều nào.