Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Trung Đường)
20 bài thơ
Tạo ngày 14/12/2007 18:37 bởi Vanachi
Diêu Hợp 姚合 (779?-842?) là một thi nhân trứ danh thời Trung Đường, người Giáp Thạch, Thiểm Châu, đỗ tiến sĩ năm đầu Nguyên Hoà (816), giữ chức Võ công chủ bạ, rồi Phú bình, Vạn niên uý. Năm Bảo Lịch giữ chức Giám sát ngự sử, Hộ bộ viên ngoại lang, ra làm Thứ sử Kinh Châu, Hàng Châu, về sau làm Cấp sự trung, Thiểm Quắc quan sát sử. Cuối cùng, năm Khai Thành làm Bí thư giám. Ông cùng Mã Đái 馬戴, Phí Quan Khanh 費冠卿, Ân Nghiêu Phiên 殷堯藩, Trương Tịch Du 張籍遊 là học trò của Lý Tần 李頻. Người đời gọi là Diêu võ công 姚武功. Phong cách thơ của ông còn được gọi là Võ công thể.