Từ khi ông rời xa vùng biển
Ai thả câu còn đến xứ này?
Một mình nằm ngắm mưa bay
Khi nhàn bước dạo đó đây chín đường
Chán thời thế tên thường thay đổi
Đã cứu ai không đoái thân mình
Về đâu hẹn tới chương trình
Ngày xuân quán rượu cổ thành Hàm Dương?