Không tự biết thô sơ hèn kém
Suốt cả năm cứ ém trong thành
Không ra khỏi cửa đã đành
Đầy nhà inh ỏi âm thanh ve sầu
Mang bệnh tuy ngâm câu sầu khổ
Mộng nghỉ quan đã rõ ràng rồi
Hiện đang theo học thiền ngồi
Tuân theo giáo chỉ của ngài tổ sư.