Rượu cúc chín vẫn còn thơm ngát
Uống cạn rồi mà bát còn hương
Cùng ông uống sớm một đường
Chẳng là lễ hội trùng dương gần kề
Được thuận lợi trời vừa tạnh ráo
Tiếng côn trùng huyên náo tới chiều
Lúc này không uống thật nhiều
E rằng tâm sự có điều tổn thương

tửu tận tình do tại