Ngày nghỉ cho nên không nhiều việc
Bận rộn riêng ai biết cho ta
Rời non vào huyện làm nhà
Trồng tre nay đã cao qua tường thành
Bướm e sợ nên đành bỏ nhuỵ
Ong tới lui mang túi mật thơm
Bình minh tới sớm nên buồn
Đành ngồi ngay ngắn bên hàng lại nha.