Nửa đêm chợt tự thức
Gánh nước suối trăm thước
Cây rừng đầy móc trong
Trời xanh sao còn mọc

tửu tận tình do tại