Trời hoá sanh muôn vật
Đất dong dưỡng mọi loài
Giống nào là giống chẳng có tài?
Người đâu dễ người không nhờ vật?
Long chức quản bổ thiên, dục nhật
Lân quyền tư giúp thánh phò thần
Qui thông hay thành, cát, bại, hung
Phụng lảu biết thạnh, suy, bĩ, thái
Trong trời đất ba nghìn thế giái
Đều xưng rằng tứ vật chí linh
Nhẫn đến loài lục súc hy sinh
Trời cho xuống hộ người dương thế


Nguồn: Lục súc tranh công, Nguyễn Hữu Ái chú giải, xuất bản Bốn phương - Saigon, 1957