Vua Thành Thái, nhân ngày vua ra Hà Nội khánh thành cầu Paul Doumer (Long Biên) có sáng tác bài thơ “Không đề”:
Võ võ văn văn trước cẩm bào
Trẩm vi thiên tử độc gian lao
Tam bôi hồng tửu quân lê huyết
Nhất trản thanh trà bách tính cao
Dân luỵ lạc hà dư luỵ lạc
Ca thanh cao dã khất thanh cao
Hưu đàm thử hội can qua tịnh
Hoạ phúc tương lai phó nhĩ tào.

Thi sĩ Lương Trọng Minh dịch:
Võ võ văn văn khoác cẩm bào
Mình ta thiên tử độc gian lao
Rượu hồng ba chén dân trào máu
Một ấm trà xanh nước nấu cao
Than khóc trăm dân ta khóc mãi
Vang xa tiếng hát hát càng cao
Chiến tranh mấy độ giờ yên ắng
Hạnh phúc sau này biết trọn trao

Nguồn: Thi ca Miền Trung Việt Nam
Lương Trọng Minh sưu tầm & Biên Soạn
Nhà Xuất Bản Giao Thông Vận Tải - 2004